Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

QueenOfSharks
6330 0da0
Reposted fromnajmilej najmilej viagdziejestola gdziejestola
QueenOfSharks
5653 8469
Reposted fromscorpix scorpix viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
0354 3058
Reposted frommakswilczur makswilczur viasonofluna sonofluna
QueenOfSharks
7139 f308
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamayamar mayamar

June 16 2015

QueenOfSharks
Reposted fromoll oll vialexi lexi

June 10 2015

QueenOfSharks
Teaching literacy.
2712 8039
Reposted fromerial erial viaamelinowa amelinowa
QueenOfSharks
6145 9ae4 500

June 09 2015

QueenOfSharks
6799 348b 500
Reposted fromkjuik kjuik vialexi lexi

June 08 2015

QueenOfSharks
2941 0407 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaoll oll
QueenOfSharks
6552 ca97
Reposted fromn-nudelsalat n-nudelsalat viaoll oll
QueenOfSharks
2110 4caa
Reposted frommadmuazel madmuazel viamayamar mayamar

June 07 2015

QueenOfSharks
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viaoll oll
QueenOfSharks
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaoll oll
QueenOfSharks
2430 30d0
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaoll oll
QueenOfSharks
0645 5f7b
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
QueenOfSharks
3068 25cd 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viapunkahontaz punkahontaz
QueenOfSharks
3953 9987
Reposted fromimyours imyours viamayamar mayamar
QueenOfSharks
QueenOfSharks
Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl